Wie zijn wij

Sinds 1986 hebben wij in Nibbixwoud een commissie-Dorpsraad, bestaande uit de heren C. Koeleman, K. Knol, Th. Conijn en J.N. van Diepen. Zij hebben in de afgelopen jaren er op toegezien dat de leefbaarheid in het dorp in stand is gebleven. Zij hebben o.a. de muziektempel gerealiseerd, oprichting Oranje-comité, behoudt bibliotheek en nog vele andere zaken behartigd. In 2006 hebben zij (samen met anderen) zich nog ingezet voor de verenigingsactiviteiten in verband met de sluiting van het Wapen van Nibbixwoud. Met de fusie van de Gemeente Wognum per 1 januari 2007, naar de grote Gemeente Medemblik, is de vraag over het functioneren van de commissie-Dorpsraad actueel geworden. Zij willen hun taak beëindigen en komen tot een nieuwe officiële Dorpsraad met een privaatrechtelijke rechtsvorm. Deze Dorpsraad zou moeten bestaan uit 5 tot 7 leden, afkomstig uit verschillende doelgroepen van ons dorp.

De primaire bevoegdheid van deze Dorpsraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van College en Raad van de Gemeente Medemblik. Deze bevoegdheid moet ruim opgevat worden. De nieuwe Gemeente Medemblik (met 15 kernen) wil dat het overleg en de communicatie tussen de bewoners van de kernen en het gemeentebestuur opnieuw vastgelegd en ingebed wordt in een organisatie. De functie van Dorpsraad wordt uitdrukkelijk gekozen als instrument om het overleg en de communicatie tussen de verschillende kernen en het gemeentebestuur vorm en inhoud te geven. In vele dorpen van de Gemeente Medemblik is al een Dorpsraad aanwezig, vooral vanuit de voormalige gemeente Noorder-Koggenland, bijvoorbeeld Abbekerk, Hauwert, Twisk en Midwoud-Oostwoud.

Veel voorzieningen zijn op kernniveau georganiseerd, zoals sportvoorzieningen, sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk. Het welzijn van inwoners van een kern wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leefbaarheid van de omgeving waarin zij zich bevinden. De versterking van de kernidentiteit kan als motor voor het verhogen van de welzijnsbeleving van burgers zorgdragen als dit samenvalt met de vergroting van het verantwoordelijkheidsgevoel voor zaken in de directe woon- en leefomgeving. Wel is het van belang dat de Dorpsraad zich neutraal opstelt en geen politiek bedrijft. In een convenant met de Gemeente Medemblik moeten een aantal waarborgen worden ingebracht om een goede taakuitoefening mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat het inspraak- en adviesrecht zich primair richt op het kernbelang. Voor de organisatiekosten wordt door de Gemeente een budget beschikbaar gesteld. De vergaderfrequentie kan per Dorpsraad verschillen, maar een gemiddelde van 6 vergaderingen per jaar is wel gewenst. Daarnaast kan men ondersteuning verkrijgen van de Gemeente Medemblik en Provincie Noord-Holland en wordt jaarlijks een vergadering belegd met de andere Dorpsraden in de Gemeente Medemblik.

Een van de eerste taken van de nieuwe Dorpsraad zal zijn om in ons dorp te komen tot een locatie waarin verenigingen (ballet, toneel en fanfare) hun podium-activiteiten kunnen uitoefenen. Een werkgroep van verschillende sportverenigingen heeft al een nota gemaakt over een plan van aanpak. Het is voor onze gemeenschap van groot belang dat wij onze stem laten gelden in de nieuwe Gemeente Medemblik en daar bieden wij u thans de gelegenheid voor.

Scroll naar boven