Westfriesland omarmt de zon

donderdag 22 april 2021

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Regio Westfriesland heeft haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). Ook na uitvoerig overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden. RES 1.0 is klaar. In 2019 wordt in het kader van het Klimaatakkoord landelijk een proces in gang gezet. Het proces om toe te werken naar de grootschalige opwekking van duurzame energie op land. Dit om af te stappen van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Nederland valt daarvoor uiteen in dertig energieregio’s. Westfriesland vormt samen met Alkmaar en Kop van Noord-Holland energieregio Noord-Holland Noord. Nu, anderhalf jaar later, is de Regionale Energiestrategie uitgekristalliseerd: de focus ligt grotendeels op zonne-energie en minder op windenergie.

Draagvlak

Aan de RES 1.0 is een inspraaktraject voorafgegaan. “Alleen al in Gemeente Medemblik hebben we 320 inwoners geraadpleegd via lokale bijeenkomsten”, vertelt wethouder duurzaamheid van Medemblik, Harry Nederpelt. “Ook de andere Westfriese gemeenten hadden dit soort sessies. Daarnaast hebben we apart ondernemers, agrariërs en andere partijen om hun mening gevraagd.” Het leidt in april 2020 tot een ‘concept-RES’, waar iedereen opnieuw zijn wensen en bedenkingen bij kan plaatsen. Nederpelt: “De grootschalige inpassing van duurzame elektriciteit heeft veel maatschappelijke impact. We zien dat het soms tot felle discussies en onrust leidt. Dan moet je zorgen voor draagvlak.”

Negentien zoekgebieden

Nu ligt er een concreet voorstel. Westfriesland zet in op 0,70 TWh aan duurzame energieopwekking. Dat is een optelsom van 0,23 TWh aan bestaande projecten en projecten in de pijplijn plus 0,47 TWh aan nieuwe opbrengst. Minder dan in de concept-RES, maar nog steeds een serieus bod. In totaal zet regio Noord-Holland Noord in op een extra duurzame opbrengst van 1,5 TWh. Westfriesland heeft negentien zoekgebieden gedefinieerd. Groene stroom, met name zonnestroom, kansrijk is vanuit het perspectief van natuur en milieu. Deze heeft aansluiting op het elektriciteitsnet, landschappelijke inpassing en andere wet- en regelgeving. Daarnaast wil Westfriesland zich samen met de Kop van Noord-Holland en de provincie hardmaken voor de combinatie van natuurontwikkeling en zonne-opwek in het IJsselmeer bij de Wieringerhoek. Dit plan staat beter bekend als het burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar. Het kan nog eens 0,4 TWh opleveren voor de regio.

Ruimte voor nieuwe initiatieven

“De RES 1.0 is een ambitie. Niets meer en niets minder”, aldus wethouder duurzaamheid van Drechterland, Jeroen Broeders. “Hier houdt het niet op. Bij de uitwerking van deze ambitie gaan we weer in gesprek met de samenleving. Dan kunnen zoekgebieden afvallen en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Kortom, na RES 1.0 krijg je RES 2.0. Het is een langjarige zoektocht en samenwerking. Zo komen we stap voor stap verder.” De Regionale Energiestrategie maakt deel uit van het streven van bijna alle Westfriese gemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. Daarbij richt de regio zich ook op energiebesparing, duurzame mobiliteit, bedrijvigheid en warmte. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden over RES 1.0.Naar overzicht

Scroll naar boven