VOORTGANG KERNVISIE

De Dorpsraad heeft via Zoom o.l.v. Karin Kaag (kernconsulent) overleg gevoerd op 13 oktober 2020 met de betreffende ambtenaren over de speerpunten in onze kernvisie.

Centrum van het dorp

In verband met de verhuizing van Albert Heijn naar de overkant van de Ganker is de Dorpsraad uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van groen en bestrating in het gebied rondom de muziekkapel, Albert Heijn en de St. Nicolaasschool.

Behoud en uitbreiding van winkels, waaronder Albert Heijn, scoorde in de enquête hoger dan behoud van het grote grasveld. Toch zal de Dorpsraad zich ook inzetten voor behoud van speel- en spelmogelijkheden voor de jeugd in het centrum van het dorp.

Wij worden geadviseerd door een groenexpert uit het dorp en willen dit samen gaan doen met de school en omwonenden.

Het creëren van een mooi dorpscentrum is het doel (zie ook kernvisie Nibbixwoud).

Herinrichting Ganker

De Dorpsraad heeft geparticipeerd in de klankbordgroep voor de herinrichting van de Ganker.
In het overleg werd medegedeeld dat de Ganker in 2021 wordt gerenoveerd van de aansluiting naar ’t Woud tot de Wok. Zodra er iets bekend is hoort u dit van ons.

Wegen en trottoirs

De gemeente meldt dat er een planning is voor de renovatie van de bestrating van de overige wegen, trottoirs en riolering. Exacte data waar de Dorpsraad om gevraagd heeft, kunnen ze niet geven, omdat per jaar wordt bekeken wat financieel haalbaar en zeer nodig is.

Groen Nibbixwoud

De Dorpsraad bedankt Nico van Diepen (wijkopzichter) voor het herplaatsen van de bomen van het A-veld naar het fietspad Over de Leek. Meer bomen komen er helaas niet, zo legde hij uit, omdat volgens de Vereniging van Weidevogels hoge bomen een goede plek zijn voor de roofvogels die vervolgens de eieren en kuikens van de weidevogels verorberen. Behoud en verbetering /uitbreiding van natuur en groen is een speerpunt in de kernvisie.

Langs het Korenmolenpad wilden we bloemrijke bermen. Helaas is dit een grote investering. Nico heeft in overleg met de eigenaar van het aangrenzende land besloten dat er later gemaaid wordt in het jaar. U heeft afgelopen zomer kunnen zien dat er veel meer planten en bloemen groeiden. Ideaal voor de vogels en de insecten.

Handhaving overlast jongeren

In de zomer was de overlast gering. Bij slecht weer zoekt de jeugd beschutting en helaas verblijven ze dan ook o.a. in de gangen en de hal van de Hoge Weide (Dreef). Dit is niet de bedoeling en niet fijn voor de bewoners.

We hebben de Wooncompagnie en de gemeente diverse keren hierover aangesproken. De Wooncompagnie zoekt momenteel naar de beste oplossing om deze overlast te minimaliseren. Wij zullen u op de hoogte houden.

De Dorpsraad is blij dat ook diverse Inwoners van Nibbixwoud een oogje in het zeil houden en zo nodig de jeugd corrigeren. Wij hopen dat iedereen zo nodig in de toekomst op een vriendelijke doch dringende manier de jeugd adviseert om rekening te houden met de medemens.

Veilig wandelen langs de Wijzend

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de Wijzend gerenoveerd. De weg is o.a. visueel versmald d.m.v. wegmarkeringen. Dit geeft in enige mate een veilig gevoel aan de wandelaars. Een voetpad langs de Wijzend zit er helaas voorlopig niet in. Het HHNK draagt haar wegen in 2022 over aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens een plan maken wat het eerste nodig is. De Dorpsraad blijft alert.

Algemeen
Ondanks de Corona heeft de Dorpsraad het afgelopen jaar middels een afvaardiging in verschillende werkgroepen geparticipeerd.

De ervaring leert ons dat er naar ons geluisterd wordt en dat de kernvisie niet zomaar een papieren boekwerkje is dat in een kast in het gemeentehuis belandt.

De kernvisie van Nibbixwoud kunt u nog steeds lezen op www.dorpsraadnibbixwoud.nl.

Wij wensen iedereen gezellige Kerstdagen, een Gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Blijf a.u.b. de Corona regels respecteren, niet alleen voor jezelf maar ook uit respect voor de medemens.

Hartelijke groeten, Dorpsraad Nibbixwoud

Ed, Hans, Loek, Richard, Tine en Barbara

Scroll naar boven